Darmowa dostawa

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Pełna opieka naszych specjalistów
  • Szyfrowane dane i transakcje
Sonda
Czy podoba Ci się nasz nowy sklep?
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.barf.com.pl

 

 1.             Informacje ogólne

1.1. Właścicielem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.barf.com.pl jest firma FHU Adel Adrianna Flisikowska miejsce prowadzenia działalności: Rumia, ul. Leśna 1 (gab. wet. Kończak)
Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej -  NIP 958-121-21-96, REGON 221996244.
 
1.2. Nazwa BARF.com.pl oraz ORIGINAL BARF, koncepcja, wygląd graficzny i logotyp jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP i wraz z oprogramowaniem oraz bazą danych podlega ochronie prawnej.
 
1.3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.BARF.com.pl,  zasady sprzedaży produktów przez sklep www.BARF.com.pl, a także prawa i obowiązki klientów i użytkowników oraz prawa i obowiązki firmy WENA, jako podmiotu prowadzącego sklep internetowy www.BARF.com.pl

1.4. FHU Adel posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego.

1.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez klienta z treścią regulaminu.


2.             Definicje umowne

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;

2.2. FHU Adel, miejsce prowadzenia działalności: Rumia, ul. Leśna 1 (gab. wet. Kończak). Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej -  NIP 958-121-21-96, REGON 221996244
 
2.3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym www.barf.com.pl zawarła z firmą FHU Adel Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;
 
2.4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa jednorazowo Ofertę, bez przejścia procedury Rejestracji i dla której firma WENA nie tworzy Konta przypisanego do jej adresu e-mail;

2.5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z firmą FHU Adel z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

2.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie internetowym Produktów zawierana pomiędzy FHU Adel a Klientem lub Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.7. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez FHU Adel, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwiające szybszą identyfikację Użytkownika w Sklepie internetowym;

2.8. Produkt – żywność dla psów, będąca przedmiotem Umów Sprzedaży i prezentowana w Sklepie internetowym www.barf.com.pl

2.9. Sklep internetowy – prowadzony przez FHU Adel internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między FHU Adel a Klientami lub Użytkownikami, których przedmiotem są Produkty;
2.10. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego na podstawie loginu i hasła podanego przez Użytkownika;

2.11. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana FHU Adel przez Klienta lub Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
    

3.            Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez FHU Adel obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów. FHU Adel prowadzi Konta Użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Użytkowników i Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
3.2. Użytkownik i Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FHU Adel. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
 
3.3. Użytkownik, korzystający z usług świadczonych przez FHU Adel, jest objęty zakazem dostarczania FHU Adel treści o charakterze bezprawnym.

4.             Korzystanie ze Sklepu internetowego

4.1. Z uwagi na wymagania dotyczące warunków przechowywania i transportu Produktów prezentowanych przez FHU Adel na stronie internetowej www.barf.com.pl są one przeznaczone do sprzedaży wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.2. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie internetowym, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

4.3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

4.4. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasło składające się z co najmniej 6 znaków. Następnie akceptuje Regulamin i politykę prywatności, zaznaczając pole: „Akceptuję politykę prywatności”.

4.5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

* zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
* dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego,
* dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

4.6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.4. powyżej, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji w opisany sposób. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a WENA na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez FHU Adel i prowadzenie Konta Użytkownika.
4.7. FHU Adel tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
4.8. Po potwierdzeniu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.6 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, które zostaną przypisane do prowadzonego przez WENA Konta Użytkownika, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu, na który należy wysyłać Produkty i korespondencję, jeśli jest odmienny od podanego wcześniej adresu.
4.9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je po uzyskaniu dostępu do swojego Konta (po zalogowaniu).

4.10. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z FHU Adel  dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja” na adres: sklep@barf.com.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia FHU Adel usunie Konto Użytkownika. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.8 powyżej, jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
4.11. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa zawarta przez Użytkownika z FHU Adel na prowadzenie Konta dla Użytkownika może zostać rozwiązana przez WENA z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

5.             Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1. Zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym może dokonać zarówno Użytkownik, jak i Klient. Prezentacja Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.2. Umowy Sprzedaży zawierane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.barf.com.pl w poniższy sposób:
 
1. Klient lub Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego Produktu i składa Ofertę poprzez dodanie Produktu do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka Klient lub Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, wybierając jedną z dostępnych opcji;
 
2. Klient lub Użytkownik wybiera formę płatności poprzez wskazanie jednej z opcji dostępnych w Koszyku. Również w Koszyku www.barf.com.pl informuje Klienta o koszcie dostawy, wybranej formie płatności oraz o łącznej cenie zakupu;

3. Klient uzupełnia swoje dane osobowe, Użytkownik może od razu przejść do potwierdzenia wybranych Produktów i zapoznania się z warunkami zamówienia;

4. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient lub Użytkownik potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamów”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez WENA wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub Klienta podany odpowiednio w procedurze Rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez FHU Adel Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 
5.3. Minimalna ilość zamawianych Produktów, która umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. za pośrednictwem strony internetowej, wynosi: 1 kg
 
5.4. Ceny Produktów podane na stronie internetowej zawierają koszt opakowania termoizolacyjnego i są cenami brutto. Produkty objęte ceną promocyjną można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów.
5.5. WENA dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności ceny sprzedaży:

Przelew tradycyjny krajowy

Jeśli zdecydują się Państwo na przelew tradycyjny krajowy, prosimy dokonać wpłaty na poniższe dane:

FHU Adel Adrianna Flisikowska
Numer konta:  
Nazwa banku: ING

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu tylko numer Państwa zamówienia - pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatności w naszym systemie. Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty, zamówienie będzie natychmiast przekazane do realizacji o czym zostaną Państwo poinformowani osobnym e-mial. Księgowanie pieniędzy może potrwać kilka dni roboczych. 
Prosimy pamiętać również o dokonaniu oddzielnych przelewów za każde zamówienie. 
W celu szybszej realizacji zamówienia mogą Państwo przesłać nam potwierdzenie wpłaty na adres e mail: sklep@barf.com.pl 

 
       PayU (szybki przelew internetowy)

Wybierając tę metodę płatności zostaną Państwo przekierowani do systemu PayU, w którym wskażą Państwo swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.

Płatności Shoper (szybki przelew internetowy)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Wybierając tę metodę płatności zostaną Państwo przekierowani do systemu Płatności Shoper, w którym wskażą Pańswto swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu.
System Płatności Shoper posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
Bezpieczeństwo środków gwarantuje Krajowa Instytucja Płatnicza Blue Media
 
5.6. Firma FHU Adel domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient lub Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte produkty, należy poinformować o tym firmę FHU Adel w uwagach do zamówienia na etapie składania Oferty.
 
5.7. Z zastrzeżeniem pkt. 5.8, termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu lub przedpłaty na rachunek bankowy FHU Adel, termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zapłaty ceny, czyli jej wpływu na rachunek bankowy FHU Adel. W przypadku przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres e-mail: sklep@barf.com.pl termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy FHU Adel.
 
5.8. Ze względu na specyfikę Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży, sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do środy. Jeśli termin realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.7., przypadałby na dzień inny niż poniedziałek, wtorek lub środa, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu i zamówienie zostanie zrealizowane w pierwszy poniedziałek następujący po zapłacie ceny sprzedaży.
 
6.              Dostawa
 
6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się poprzez dostawy transportem własnym, przesyłkę kurierską, i możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy wynoszą http://barf.com.pl/Czas-i-koszty-dostawy
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 
6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [LINK] oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
7.              Postępowanie reklamacyjne
 
7.1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez WENA lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 
7.2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona firmie WENA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@barf.com.pl i powinna określać co najmniej:

* dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
* zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
* okoliczności uzasadniające reklamację;
* żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).
 
7.3. WENA udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, WENA zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
 
8.             Newsletter
 
8.1. Użytkownik i Klient jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie internetowej i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „Zapisz mnie na newsletter” po wyborze dostępnych zakresów informacji, mogących być przedmiotem newsletter’a. Wraz z kliknięciem na ww. opcję Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od www.barf.com.pl -  informacji handlowych dotyczących działalności FHU Adel
 
8.2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Usuń mnie z listy” dostępnej w mailu aktywującym newsletter.
 
9.             Dane osobowe
9.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Adel Adrianna Flisikowska prowadząca sklep internetowy z siedzibą w 81-578 Gdynia, Wiczlińska 45A
 
9.2. FHU Adel przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 
9.3. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 
 
10.             Postanowienia końcowe
 
10.1. O zmianie Regulaminu FHU Adel poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie jej na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania Regulaminu przez Użytkowników. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 
10.2. W przypadku zmiany Regulaminu na podstawie punktu 9.2, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Postanowienia punktu 4.10 stosuje się odpowiednio.
 
10.3. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
Blog wpisy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl